Logo

VÝROBCE ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

Úvodní strana » Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů /GDPR/

Společnost MÁLEK & SPOL. s. r. o., se sídlem Ke Xaverovu 2878/10, 19300 Praha 9, IČ: 61853291

DIČ: CZ61853291, (dále jen „MÁLEK & SPOL.“) dodržuje zásady a pravidla stanovená právními

předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Společnost zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy.

Tato data je nutné znát pro poskytování kvalitních služeb.

Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Společnost současně i jako provozovatel webových stránek www.zdravotnickynabytek.cz (dále

jen „Webové stránky“) si Vás dovoluje níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů a

zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb (dále jen „Zásady“).

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je společnost MÁLEK & SPOL. a Vaše osobní údaje bude

zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat?

2.1 Osobními údaji se rozumí informace o Vás, na základě kterých Vás lze přímo či nepřímo

identifikovat. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s

využíváním našich služeb.

Požadované údaje - fyzická osoba

Každý kupující musí uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky, zúčtování platby,

dodávce zboží a k veškeré komunikaci.

Je-li kupující fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

-  jméno a příjmení,

- úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ,

- telefonický kontakt,

- e-mailový kontakt.

Požadované údaje – podnikatelský subjekt

Vystupuje-li kupující jako podnikatelský subjekt, musí navíc uvést také údaje o firmě:

- název firmy,

- úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ,

- telefonický kontakt,

- e-mailový kontakt,

- kontaktní osobu,

- IČ a DIČ.

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu, vyžadovaného oběma stranami a

to včetně všech patřičných náležitostí. Veškeré údaje o dosavadních objednávkách kupujícího

jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou

nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí.

Veškeré informace jsou shromažďovány pro stálé zkvalitňování služeb a vaše data důsledně

chráníme před zneužitím.

2.2 Souhlas s používáním osobních dat

Údaje jsou zpracovávány pouze po jednoznačně uděleném souhlasu, oprávněného zájmu

nebo na základě nutnosti splnění zákonných povinností.

2.3 Zasílání informačních sdělení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k

tomu nesdělili zamítavé stanovisko.

Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o nových produktech a cenách,

mimořádných nabídkách, akcích, slevách a výprodejích zboží z nabídky prodávajícího.

2.4 Údaje, které zpracováváme, když používáte naše služby

- Pořadí, četnost návštěv a využívání našich webových stránek a aplikací

- soubory cookies;

3. Účely zpracování Vašich osobních údajů

3.1 Hlavními účely, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou:

- abychom mohli vyřídit Vaše objednávky, smlouvy a případně servis u našich produktů - jedná se

o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme z elektronické komunikace.

- abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek

- abychom mohli dohodnout podrobnosti schůzky, v případě, že si vyžádáte osobní

schůzku (jméno, telefon, e-mail)

- abychom Vám mohli odpovědět v případě, kdy odešlete dotaz pomocí emailu

3.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následujícími účely:

- zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových - jedná se o osobní údaje,

které získáváme, když používáte naše služby;

- zasílání obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a

akčními nabídkami – jedná se o Váš email;

- zasílání a zobrazování personalizovaných nabídek (obchodních sdělení) – jedná se o Váš email

a o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby (soubory cookies);

3.3 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, zpracováváme je pouze z

těchto zákonných důvodů:

- při plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona /např. kontrola FÚ/.

- nezbytnosti plnění objednávky nebo smlouvy, pokud se jedná o využívání našich služeb;

- zpracování, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů včetně zajištění

bezpečnosti Vašich osobních údajů, k statistickým účelům či k přímému marketingu;

- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a k

zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas. Zpracování pro některé

účely přímého marketingu, může být založeno také na Vašem souhlasu (např. pokud naše služby

plně nevyužíváte).

3.4 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, toto zpracování není

nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany oprávněných zájmů

naší společnosti, ale jejich zpracování nám umožní Vás blíže informovat o nabídkách, pokud naše

služby plně nevyužíváte, případně se i zaměřit lépe na to, co Vás zajímá a informovat Vás o

nabídkách, které jsou pro Vás vhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení

souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu . Jedná se o zasílání

obchodních sdělení (newsletterů), zejména pravidelné zpravodaje s novinkami a akčními

nabídkami.

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům

jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje

potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly

zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování

osobních údajů jsou uvedeny níže.

4.2 Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu

nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a společností MÁLEK & SPOL. a uplatňování

nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 36 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi

námi). Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po

dobu trvání smluvního vztahu mezi námi nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

4.3 Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje

o udělení/odvolání souhlasu.

5. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme a komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány?

5.1 Kde jsou Vaše údaje uchovány?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je naší prioritou a Vaše osobní

údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální

možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že naše

společnost vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních

údajů, nicméně naše společnost nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích

osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům

nebo k příslušné databázi společnosti MÁLEK & SPOL., a tyto údaje neoprávněně využijí, popř.

zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že

pravidelně kontrolujeme, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a

používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k

Vašim osobním údajům i s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení

a tato opatření rovněž pravidelně aktualizujeme.

5.2 Zaměstnanci a spolupracovníci

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny odpovědným zaměstnancům společnosti MÁLEK & SPOL. a

dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné

nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě

nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

Všichni zaměstnanci a dodavatelé, kteří mají přístup k osobním datům jsou vázáni mlčenlivostí.

5.3 Třetí strany

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a

specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Tyto třetí osoby si

pečlivě vybíráme z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační

opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním

údajům či k jejich jinému zneužití.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou

uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala

stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi

dodržuje sama naše společnost . Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním

údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

- osoby, které pro nás zajišťují určité účetní nebo statistické služby

- osoby, které pro nás zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem

dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;

- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;

- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,

které pro naše služby využíváme;

- osoby, které jsou či budou majetkově propojeny se společností MÁLEK & SPOL.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i

se sídlem v členském státě EU.

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů,

kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsme povinni Vaše osobní údaje předat na

základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům

apod.).

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

6.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu

k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší

totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k

potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z

Vašich práv.

6.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů;

- právo na výmaz osobních údajů;

- právo na omezení zpracování osobních údajů;

- právo na přenositelnost osobních údajů;

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

- právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

6.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší

vysvětlení:

- právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě

žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi

zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak

dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či

právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda

dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou

nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;

- právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich

osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;

- právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom

Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly

shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to

ukládá zákonná povinnost;

- právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom

omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné

sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti

Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto

jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

- právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou

nebo na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí

automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo od nás získat takové údaje ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky

proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající

za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;

- právo vznést námitku znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti

zpracování Vašich osobních údajů, které naše společnost zpracovává na základě svého

oprávněného zájmu;

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je

zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na

kontaktech uvedených níže.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní

předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

6.4 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového

úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jak nás můžete kontaktovat?

7.1 Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu

poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit

prostřednictvím emailu na malek@zdravotnickynabytek.cz nebo telefonicky v pracovní době

mezi 8 - 15.30 hod na čísle +420 281 923 923.

8. Cookies v rámci služeb na Webových stránkách

8.1 Cookies se rozumí malé soubory dat, které jsou při návštěvě Webových stránek ukládány v

počítači uživatele Webových stránek, smartphonu nebo jiného koncového zařízení, prostřednictvím

kterého realizujete přístup k internetu. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání

jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Standardní webové

prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho

prohlížeče.

8.2 Soubory cookies nám umožňují zajištovat lepší provoz a fungování Webových stránek a

služeb na nich poskytovaných. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro

analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů

reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími

stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto

Zásad vždy uvedeme.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.