Logo

VÝROBCE ZDRAVOTNICKÉHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I/ Úvod

Základní podmínkou před vystavením objednávky je podrobné seznámení s těmito obchodními podmínkami. Předmětem prodeje je pouze výrobek, který prezentujeme v našem katalogu výrobků, na internetových stránkách nebo projednaný zakázkový výrobek.

Objednání zboží je možné pouze písemně - e-mailem nebo poštou.

V objednávce musí kupující uvést následující údaje :

  • Název firmy a jméno objednatele.
  • IČO a  DIČ u plátce DPH.
  • Fakturační adresu.
  • Dodací adresu.
  • Telefonické a e-mailové spojení.
  • Přesný název výrobku a počet kusů s uvedením přesného typu, který jste si na našich stránkách vybrali.
  • V případě barevného provedení  výrobků si vybrat z příslušného vzorníku barev.
  • V případě objednávání lehátka si vybrat ze vzorníků barev koženek číslo koženky.
  • Termín dodání a dopravu je nutné si s námi předem upřesnit.

 

II/ Dodací podmínky

Termín dodání bývá od 2-4 pracovních dnů  u výrobků skladem a 6-8 týdnů pokud se jedná o velký objem zakázky. Dodání zboží se může uskutečnit osobně na naší provozovně nebo na náklady odběratele :

1. Profi poštou u kusových zásilek do 30 kg.

2. Smluvním přepravcem u větších dodávek od 3 m3 do 48 hod bez překládky.

3. Vlastní dopravou po Praze do 3 m3. 

Na dodané zboží je vystaveno prohlášení o shodě a v případě požadavku zákazníka je možno doložit našim certifikátem kvality. Při převzetí zboží je odběratel povinen si zboží ihned zkontrolovat. V případě zjevného poškození obalu nebo výrobku je odběratel povinen sepsat s dopravcem reklamační zápis a poškozené zboží musí přepravce odvézt zpět na naší provozovnu. Lépe je nás telefonicky ihned informovat, abychom vám pomohli vyřídit reklamaci s přepravcem. V případě chybně zaslaného zboží z naší strany,  je nutné zboží zaslat zpět na naše náklady. Zboží musíte vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním obale.

 

III/ Platební podmínky

Před vystavením objednávky si s námi dopřesněte cenu výrobku, dopravu a termín dodání.

K ceně výrobku je připočítáno poštovné, balné a smluvní doprava.

Platbu lze uskutečnit hotově, dobírkou nebo bankovním převodem na náš účet uvedený na faktuře. U nových zákazníků je možná platba pouze hotově nebo proforma fakturou. Standardní splatnost je 14 – 30 dnů dle objemu dodávky. V případě delší splatnosti je odběratel seznámen s navýšením ceny, přiměřené době splatnosti. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 2% za každý den prodlení .

  

VI/ Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet odebráním zboží, podepsáním dodacího nebo přepravního listu.

Na naše výrobky je poskytována záruční lhůta 12 - 24 měsíců dle typu výrobku. Na kostru výrobku a sváry poskytujeme prodlouženou záruku 36 měsíců. Reklamaci vad v záruční lhůtě je nutné uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce ujednané záruky.

Oznámení o vadách musí obsahovat :

- číslo kupní smlouvy nebo faktury,

- typ a název výrobku,

- popis vady a přesné určení, jak se projevuje, popř. fotodokumentaci,

- počet vadných kusů s uvedením typu nebo výrobního čísla.

Záruku nelze uplatnit za následujících podmínek :

1/ Výrobek byl použit k jinému účelu než byl určen.

2/ Při nesprávné manipulaci či ošetření /desinfekce, dekontaminace, mytí, sterilizace,

    transport , nerovný povrch a přejezdy /.

3/ Nedodržením návodu k obsluze, pokynů výrobce o používání a údržbě příslušného

    výrobku.

4/ Nedodržením provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů.

5/ Provedením svévolných zásahů a změn nebo násilným poškozením výrobku.

6/ Neoprávněným zásahem nepovolené třetí osoby.

7/ Vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy.

8/ Nesprávnou obsluhou ze strany kupujícího nebo vyšší moci.

9/ Při zjištění skutečnosti o opravě nebo servisu neautorizovanou osobou.

Za těchto výše uvedených nedodržených podmínek si náklady na opravu v záruční lhůtě hradí odběratel.

Doba nástupu od nahlášení závady k zahájení opravy se řídí našimi servisními podmínkami.

 

V/ Závěrečná ustanovení

1/ Zboží je majetkem dodavatele až do úplného uhrazení kupní ceny.

2/ Vystavením objednávky na zboží vyjadřuje odběratel souhlas s našimi obchodními

    podmínkami.

3/ Nebezpečí škody na zboží přechází dnem převzetí zboží na odběratele. Škoda,  jež

    vznikla u odběratele po převzetí zboží, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

4/ Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany odběratele je odběratel povinen dodavateli

    uhradit veškeré vynaložené náklady na zrušenou zakázku.

5/ Osobní údaje zákazníků jsou u nás chráněny před jakýmkoliv zneužitím.